PROCÉS SELECTIU PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE TÈCNIC/A-A2

La Junta de Govern local, en sessió extraordinària del dia 25 de març de 2024, aprova les bases reguladores i la convocatòria del procés selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de tècnic/a, subgrup A2.

BASES CONSTITUCIO BORSA DE TREBALL (A2)

Les bases i la convocatòria es publiquen al BOP de Girona el dia 2 d’abril de 2024, núm. 064 edicte 2758.

Per Decret d’Alcaldia núm. 2024DECR000263 de data 24 d’abril de 2024 s’aprova la llista d’admesos i exclosos:

LLISTA ADMESOS I EXCLOSOS PLAÇA TECNIC A2