PLE ORDINARI 06/03/2024

S’informa que dimecres 6 de març a les 20:00 hores, se celebrarà sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudarenes, per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 13 de desembre de 2024

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia ( comprèn del Decret 721 del 2023 fins el 136 del 2024)

3.- Donar compte de l’informe resum anual dels resultats del control intern exercici 2023 article 37 del RD 424/2017 (X2024000155)

4.- Donar compte de la liquidació del pressupost municipal de l’exercici 2023 (X2024000057)

5.- Assabentament dels informes emesos durant el 3t i 4t 2024

6.- Donar compte dels informe d’estabilitat, regla de la despesa i deute de la liquidació de l’exercici 2023 (X2024000058)

7.- Donar compte de l’aprovació dels plans pressupostaris a mig termini 2025-2027 (X2024000143)

8.- Donar compte de l’informe anual dels resultats de la funció interventora de l’exercici 2023 – Article 15 (X2024000154)

9.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit 3/2024 en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extrordinàri (X2024/250)

10.- Aprovació definitiva, si s’escau, de l’establiment del servei d’aigua potable i clavegueram de Riudarenes (Expedient 2022000747)

 

11.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal relativa a la regulació d’ús d’habitatge a la finca amb adreça al Carrer Major 35 (X2023000305)

12.- Aprovació definitiva, si s’escau, del Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) de Riudarenes (X2023000373)

13.- Aprovació, si s’escau, de la creació de la Comissió Municipal de Festes de Riudarenes i el seu Reglament de desenvolupament (X202400080)

14.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de la plantilla municipal de Riudarenes per a la creació d’una plaça de vigilant (X2024000226)

15.-  Aprovació, si s’escau, de la modificació del cartipàs municipal 2023 – 2027 de la periodicitat de les sessions plenàries (X2024000228)

16.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del cartipàs municipal 2023-2027 de la periodicitat de les Juntes de Govern Local (X2024000241)

17.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del cartipàs municipal 2023 – 2027 sobre les periodicitats del Consell de Govern (X2024000248)

18.- Assumptes urgents

19.- Precs i preguntes