CONVOCATÒRIA I APROVACIÓ DE LES BASES REGULADORES PER A LA SELECCIÓ MITJANÇANT CONCURS OPOSICIÓ D’UNA PLAÇA PER LA BRIGADA DE L’AJUNTAMENT DE RIUDARENES

La Junta de Govern local, en sessió del dia 16 de desembre de 2022, va acordar aprovar la convocatòria i les bases que regulen el procés selectiu d’una plaça, mitjançant concurs oposició, en règim de personal laboral fixe en execució de l’oferta pública extraordinària per a l’estabilització temporal 2022 de l’Ajuntament de Riudarenes.

ANUNCI BASES I CONVOCATORIA CONCURS OPOSICIO PLAÇA BRIGADA DE RIUDARENES

Anunci publicat al BOP el dia 23/desembre/2022 (BOP núm. 244 – núm. edicte 11430)

Anunci publicat al DOGC el dia 23/desembre/2022 (DOGC núm. 8819)

MODIFICACIÓ BASES CONCURS OPOSICIÓ