SUBVENCIONS NOMINATIVES A ENTITATS MUNICIPALS

INFORMACIÓ PRÀCTICA SUBVENCIONS

TERMINIS

SOL·LICITUD DE LA SUBVENCIÓ: fins 31/05/2024

Documentació a presentar:

Model normalitzat de sol·licitud de subvenció firmada a totes les pàgines

MODEL SOL·LICITUD SUBVENCIÓ

TERMINI JUSTIFICACIÓ: fins 30/11/2024

Documentació a presentar:

Model normalitzat de justificació de subvenció

MODEL COMPTE JUSTIFICATIU SUBVENCIÓ

 

 

L’Ajuntament realitzarà el pagament de la subvenció un cop s’hagi justificat la totalitat de la despesa, en cas que es necessiti una bestreta cal indicar-ho a la sol·licitud. La bestreta serà com a màxim del 80% de la subvenció atorgada.

 

Les despeses justificable ha de respondre a la naturalesa de l’activitat subvencionada.

 

L’entitat ha d’incloure el suport econòmic de l’Ajuntament de Riudarenes en tota activitat que realitzi.

 

L’Ajuntament podrà realitzar auditories de control financer sobre les entitats beneficiaries de les subvencions.

 

TOTA la documentació s’ha de presentar de manera telemàtica a través de la seu electrònica de l’Ajuntament de Riudarenes. No s’acceptarà cap documentació que no sigui en format electrònic.

Enllaç:

https://www.seu-e.cat/ca/web/riudarenes/tramits-i-gestions/-/tramits/tramit/14550736?p_auth=jEyrFmHT