Ordenances Fiscals

Aquí podeu visualitzar les Ordenances Fiscals.

Totes les Ordenances Fiscals:

Ordenança Fiscal num.1: Ordenança fiscal general de gestió, inspecció i recaptació

Ordenança Fiscal num.2: Impost sobre béns immobles

Ordenança Fiscal num.3: Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Ordenança Fiscal num.4: Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Ordenança Fiscal num.5: Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Ordenança Fiscal num.6: Contribucions especials

Ordenança Fiscal num.7: Taxa per expedició de documents administratius

Ordenança Fiscal num.8: Taxa per llicències urbanístiques

Ordenança Fiscal num.9: Taxa per llicència d’obertura d’establiments

Ordenança Fiscal num.10: Taxa per prestació de serveis en cementiris locals, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter local

Ordenança Fiscal num.11: Taxa per la prestació del servei de clavegueram

Ordenança Fiscal num.12: Taxa per recollida d’escombraries

Ordenança Fiscal num.13: Taxa per retirada o immobilització de vehicles de la via pública

Ordenança Fiscal num.14: Taxa per l’obertura de sondatges o rases en terrenys d’ús públic i qualsevol remoguda en la via pública del paviment de les voreres

Ordenança Fiscal num.15: Taxa per l’ocupació de terrenys d’ús públic amb mercaderies, materials de construcció, runes, tanques , puntals, extintors, bastides i altres instal·lacions anàlogues

Ordenança Fiscal num.16: Taxa per la utilització de determinats elements del domini públic local i dels serveis municipals

Ordenança Fiscal num.17: Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via publica per a aparcament, carrega i descarrega de mercaderies de qualsevol mena

Ordenança Fiscal num.18: Taxa pel subministrament d’aigua

Ordenança Fiscal num.19: Taxa per a la prestació del servei de llar d’infants

Ordenança Fiscal num.20: Impost sobre activitats econòmiques

Ordenança Fiscal num.21: Taxa per la llicència d’autotaxi i altres vehicles de lloguer

Ordenança Fiscal num.22: Reglament general dels preus públics municipals

Ordenança Fiscal num.23: Taxa per a la prestació del servei de prevenció dels incendis forestals

Ordenança Fiscal num.24: Taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d’empreses explotadores de serveis de subministrament d’interés general

Ordenança Fiscal num.25: Taxa pel registre i recollida d’animals de companyia