PLE ORDINARI 24/03/2023

S’informa que divendres 24 de març a les 20:00 hores, se celebrarà sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudarenes, per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de 16 de desembre de 2022
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del número 550 a 591 de l’exercici 2022 i de l’1 al 124 de l’exercici 2023
3.- Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual del POUM numero 4 relativa a la modificació de la fitxa 123 del Catàleg de Masies i Cases Rurals en sòl no urbanitzable (Expedient X2020000767)
4.- Proposta d’acord per a la verificació, si s’escau, del text refós relatiu a la modificació del POUM 5, relativa a la modificació de l’àmbit SUD5 (Expedient X2021000129)
5.- Aprovació, si s’escau, del Conveni urbanístic per a la cessió d’un terreny afectat per vialitat a l’Ajuntament de Riudarenes (Expedient X2023000280)
6.- Aprovació, si s’escau, de l’ordenança municipal per l’estalvi d’aigua al municipi (expedient X2022001089)
7.- Assabentament dels informes emesos durant el 4t 2022
8.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2022
9.- Donar compte de l’emissió de l’informe d’estabilitat, regla de la despesa i limit del deute a la liquidació del pressupost de l’exercici 2022
10.- Donar compte de l’informe anual relatiu a a les resolucions adoptades pel president de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades durant l’exercici 2022
11.- Donar compte de l’elaboració i tramesa dels plans pressupostaris a mig termini 2024-2026
12.- Aprovació, si s’escau, de la delegació a favor del Consell Comarcal de la Selva de la gestió tributària i recaptatòria de l’Ordenança Fiscal número 19, Taxa per la prestació del servei de Llar d’Infants
13.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal número 19, taxa per a la prestació del servei de llar d’infants
14.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de crèdit 4/2023 en la modalitat de suplement de crèdit.
15.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del reglament de règim intern de la Llar d’infants Rodamons
16.- Aprovació, si s’escau, de la moció per donar suport a la candidatura de la SARDANA a la llista representativa del patrimoni cultural immaterial de la humanitat, de la UNESCO (X2023000096)
17.- Assumptes urgents
18.- Precs i preguntes