PLE ORDINARI 23/09/2022

S’informa que divendres 23 de setembre a les 20:00 hores, se celebrarà sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudarenes, per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

 

ORDRE DEL DIA:

1.- Aprovació de l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 9 de juny de 2022
2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del número 239 al 398
3.- Donar de compte i acceptació de la renúncia anticipada de la regidora substituta Sra. Sara Perez Mayorgas (X2022000814)
4.- Donar compte al Ple dels informes trimestrals emesos durant el segon trimestre del 2022 (X2022000293)
5.- Aprovació, si s’escau, del compte general de l’exercici 2021 (X2022000243)
6.- Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit 6/2002 suplement de crèdit (X2022000383)
7.- Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’ordenança fiscal nº 18 Taxa pel subministrament d’aigua (X2022000815)
8.- Aprovació, si s’escau, de la modificació del cartipàs en relació a la periodicitat de les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local (X2022000838)
9.- Moció per l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació (X2022000837)
10.- Informacions d’alcaldia per donar compte de l’implantació del porta a porta
11.- Assumptes urgents
12.- Precs i preguntes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Ple es farà a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Riudarenes.