PLE ORDINARI 13/12/2023

S’informa que dimecres 13 de desembre a les 20:00 hores, se celebrarà sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudarenes, per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

1.- Aprovació si s’escau l’esborrany de l’acta de la sessió ordinària de data 6 de setsembre de 2023 i l’esborrany de l’acta de la sessió extraordinària de 2 de novembre de 2023

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia

3.- Assabentament del Pla anual de control financer per a l’exercici 2024 (X2023001132

4.- Aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici 2024 (X2023001056)

5.- Aprovació, si s’escau, de la relació de baixes de drets reconeguts d’exercicis tancats (X2023001098)

6.- Aprovació inicial, si s’escau, de l’establiment del servei d’aigua potable i clavegueram de Riudarenes (Expedient 2022000747)

7.- Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal relativa a la regulació d’ús d’habitatge a la finca coneguda com a casa Bodoy (X2023000305)

8.- Aprovació inicial, si s’escau, de l’ordenança reguladora de les mesures aplicables a l’abastament d’aigua portable i als usos de l’aigua en situació de sequera (X2023001041)

9.- Aprovació, si s’escau, de les bases reguladores per la concessió d’ajuts socials de l’Ajuntament de Riudarenes (X2023001093)

10.- Aprovació, si s’escau, d’una moció per un finançament local català (X2023001185)

11.- Assumptes urgents

12.- Precs i preguntes