PLE ORDINARI 06/09/2023

S’informa que dimecres 6 de setembre a les 20:00 hores, se celebrarà sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament de Riudarenes, per tractar els assumptes que s’indiquen a continuació:

ORDRE DEL DIA:

 

1.- Aprovació dels esborranys de les actes de la sessió del ple extraordinari de data 17 de juny de 2023, de la primera sessió extraordinària de data 28 de juny de 2023 i de la segona sessió extraordinària de data 28 de juny de 2023

2.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia del número 125 al 488 corresponent als mesos de març a setembre de l’exercici 2023

3.- Donar compte de l’emissió de l’informe resum anual en relació al control intern any 2022

4.- Donar compte al Ple, si s’escau, dels informes del control permanent planificable obligatòri de l’exercici 2022

5.- Aprovació, si s’escau, del Compte General de l’exercici 2022 (X2023000816)

6.- Aprovació, si s’escau, de la verificació del text refós relatiu a la modificació del POUM 5, relativa a la modificació de l’àmbit SUD5 (X2021000129)

7.- Aprovació, si s’escau, del calendari de les Festes Locals per l’any 2024 (X2023000796)

8.- Aprovació inicial, si s’escau, del projecte de reurbanització del Carrer Sant Martí i la Plaça Lluis Rivera (Expedient 2023000826)

9.- Assumptes urgents

10.- Precs i preguntes