Pla Local de Joventut


La planificació estratègica de les polítiques de joventut a un municipi es concreta en un document anomenat Pla Local de Joventut (PLJ).

El Pla Local de Joventut es defineix com un instrument resultat d’un procés estratègic dirigit a facilitar una intervenció transformadora, amb joves i a mig-llarg termini; és a dir, aquesta planificació és l’estratègia de definició de les polítiques que permet pensar prèviament en la millor intervenció segons les necessitats existents i els recursos disponibles.


El Pla Local de Joventut de Riudarenes 2021-2024 és el marc de referència per a la política juvenil que es desenvoluparà els pròxims anys. Aquest Pla serà l’eina per guiar totes les accions i donar resposta a les necessitats i demandes dels joves de Riudarenes.


Enllaç: Pla Local de Joventut de Riudarenes 2021 – 2024


El Pla és una aproximació a la realitat dels i les joves de Riudarenes, és a dir, intenta respondre a les necessitats i demandes del jovent, amb l’objectiu que els joves puguin dur a terme el seu propi projecte de vida en igualtat de condicions.

L’objectiu principal d’aquest Pla és conèixer la realitat dels joves en els àmbits: context territorial, context social, educació, laboral, habitatge, salut, participació i cultura. 


Enllaços d’interès:

Pla Nacional de Joventut de Catalunya (Generalitat de Catalunya)