La Junta de Govern Local


Naturalesa jurídica

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde, està integrat per un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats i separats lliurement per aquell, donant-ne compte, posteriorment, al Ple.


Elecció dels seus membres

L’alcalde determinarà, mitjançat decret, el nombre de membres de la Junta de Govern Local, així com els regidors que hagin de posseir tal condició. La condició de membre de la Junta de Govern Local és de caràcter voluntari.

A aquest efecte, s’haurà de notificar als regidors designats el decret de nomenament, entenent-se tàcitament acceptat aquest si dins del termini de dos dies hàbils següents no es produeix renúncia expressa, comunicada fefaentment a l’alcalde.


Competències

Corresponen a la Junta de Govern Local, com a òrgan executiu, les següents competències :

1. L’assistència a l’alcalde en l’exercici de les seves atribucions.

2. Les atribucions que el Ple li delegui.

3. Les atribucions que l’alcalde li delegui.

4. Les atribucions que, directament, li atribueixin les lleis estatals o autonòmiques.


Calendari de treball de la Junta de Govern de Local

Les sessions ordinàries de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Riudarenes, és celebren amb caràcter setmanal, els dilluns no festius a les 20:00 hores a la sala de reunions de les oficines municipals, prèvia convocatòria de l’Alcalde.


 • Composició de la Junta de Govern

  Nom: Josep Solé Turon

  Partit polític: CM – Junts per Riudarenes

  Càrrec: Alcalde i responsable d’emergències i protecció civil, seguretat ciutadana, recursos humans, urbanisme i habitatge, i entitats.

  Correu electrònic: jsole@ajuntamentderiudarenes.cat


  Nom: Mireia Turon Masferrer

  Partit polític: CM – Junts per Riudarenes

  Càrrec: Regidora de promoció econòmica i comerç, festes, i Hisenda i tresoreria.

  Correu electrònic: mturon@ajuntamentderiudarenes.cat


  Nom: Francisco Javier Rebollo Pizarro

  Partit polític: CM – Junts per Riudarenes

  Càrrec: Regidor de medi ambient i animalistes, transició energètica i sostenibilitat, benestar, gent gran, i salut.

  Correu electrònic: fjrebollo@ajuntamentderiudarenes.cat


  Nom: Glòria Paradeda Bou

  Partit polític: CM – Junts per Riudarenes

  Càrrec: Regidora d’esports, cultura, igualtat, i turisme.

  Correu electrònic: gparadeda@ajuntamentderiudarenes.cat