Consell de Govern Municipal


Naturalesa jurídica

El Consell de Govern és un òrgan col·legiat municipal que té per objectiu informar i coordinar els assumptes sotmesos a la Junta de Govern Local i al mateix temps trobar un espai de comunicació i debat entre les diferents àrees de la corporació municipal.


Elecció dels seus membres

El Consell de Govern és integrat per l’Alcalde i 3 regidors, a fi d’assolir la màxima eficàcia i eficiència en l’acció de Govern i en l’Administració Municipal i millorar la coordinació entre les diferents regidories, atès que no tots els regidors/es responsables de les diferents àrees formen part de la Junta de Govern Local.

Els regidors de l’equip de govern que no siguin membres d’aquest Consell de Govern Municipal també podran assistir a les sessions amb veu i sense vot.


Competències

Les decisions del Consell, en cap cas tenen caràcter resolutori, sinó únicament caràcter informatiu o consultiu. Per raó dels assumptes a tractar, la Presidència podrà demanar al personal funcionari o laboral de l’Ajuntament que assisteixin a les reunions del Consell de Govern.

Per a la vàlida celebració de les sessions, es requereix l’assistència de la meitat més un dels membres. Els acords s’adopten per majoria simple, dirimint els empats el President amb el vot de qualitat.


Calendari de treball del Consell de Govern

El Consell de Govern es reuneix amb caràcter ordinari de forma setmanal el dilluns a les 19:00 hores i amb caràcter extraordinari sempre que el President o el Vicepresident el convoqui amb una antelació mínima de 24 hores.


 • Composició del Consell de Govern

  Nom: Josep Solé Turon

  Partit Polític: Junts per Catalunya Riudarenes (JxCat – JUNTS)

  Càrrec: Alcalde i responsable de les àrees governació, educació, urbanisme i via pública, seguretat ciutadana i personal.

  Correu electrònic: jsole@ajuntamentderiudarenes.cat


  Nom: Ricard Serra Labrada

  Partit Polític: Junts per Catalunya Riudarenes (JxCat – JUNTS)

  Càrrec: Regidor d’esports.

  Correu electrònic: rserra@ajuntamentderiudarenes.cat


  Nom: Pau Sancho Faig

  Partit Polític: Junts per Catalunya Riudarenes (JxCat – JUNTS)

  Càrrec: Regidor d’hisenda, tresoreria, i festes.

  Correu electrònic: psancho@ajuntamentderiudarenes.cat


  Nom: Marta Batlle Carbonès

  Partit Polític: Som Riudarenes Independents de la Selva (SOMRIU – IdSelva)

  Càrrec: Regidora de gent gran, salut, i benestar social.

  Correu electrònic: mbatlle@ajuntamentderiudarenes.cat