DECRET ADMESOS I EXCLOSOS PROVISIONAL BORSA BRIGADA

En data 19 d’abril de 2023 es va dictar el Decret d’Alcadia número 2023DECR000201 pel qual s’acorda el llistat d’admesos i exclosos provisional.

Aquells aspirants que es trobin en situació d’exclosos disposen de deu (10) dies hàbils per a la presentació d’esmenes i/o reclamacions a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució a l’e-Tauler. El termini indicat finalitza el proper dia 4 de maig.

Decret admesos i exclosos provisional borsa brigada